การประชุมผู้ถือหุ้น | P.S.P. Specialties

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : นิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : คำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท