คณะกรรมการบริษัท | P.S.P. Specialties
นายยงยศ ครองพาณิชย์
นายยงยศ ครองพาณิชย์
ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสินธุ์ ครองพาณิชย์
นายสินธุ์ ครองพาณิชย์
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายเสกสรร ครองพาณิชย์
นายเสกสรร ครองพาณิชย์
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายปรีชา อิสสระพานิชกิจ
นายปรีชา อิสสระพานิชกิจ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์
นายชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ดร. ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์
ดร. ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล