นโยบายการกำกับดูแลกิจการและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง | P.S.P. Specialties

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณของบริษัท

โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดี และด้วยความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างทางด้านบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎบัตรคณะกรรมการ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนใช้เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน

หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

กฎบัตรคณะกรรมการ

นโยบายอื่น ๆ

ข้อบังคับบริษัท

ข้อบังคับบริษัท
ดาวน์โหลด