นโยบายการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน | P.S.P. Specialties

นโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จํากัด มหาชน และบริษัทย่อย มีนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานและบุคคลผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ นโยบาย หรือระเบียบ ข้อบังคับใด ๆ ของกลุ่มบริษัท

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ดังนี้

  1. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล/กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ที่ hotline@psp.co.th
  2. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ internal.audit@psp.co.th
  3. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของเลขานุการบริษัท ที่ comsec@psp.co.th

คำถามและความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญต่อเรา โปรดใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อติดต่อเรา แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 4MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น