ธุรกิจการให้บริการศูนย์กระจายน้ำมันเชื้อเพลิง | P.S.P. Specialties

พี.เอส.พี. เริ่มเปิดให้บริการศูนย์กระจายน้ำมันเชื้อเพลิง (Terminalling) ให้แก่บุคคลภายนอกตั้งแต่ปี 2539 โดยเป็นการขยายธุรกิจหลักไปยังการให้บริการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างครบวงจรมากขึ้น

โดยปัจจุบัน บริการของเราครอบคลุม Gas station ในภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย โดยให้บริการแก่ลูกค้าชั้นนำต่างๆ เช่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“OR”) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ESSO”) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BCP”) และ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด (“Chevron Thailand”) เป็นต้น

ศูนย์กระจายน้ำมันเชื้อเพลิงของเราตั้งอยู่ใน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ขนาบแม่น้ำท่าจีนทั้ง 2 ฝั่ง สามารถรองรับการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาตรรวมได้ราว 98 ล้านลิตร และ ให้บริการจ่ายน้ำมันสูงสุดได้ถึง 3,600 ล้านลิตรต่อปี สามารถรองรับการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้หลากหลายประเภทตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันแก๊สโซฮอล น้ำมันเตา ยางมะตอย เป็นต้น อีกทั้งยังมีท่าเรืออีก 5 ท่าเพื่อรองรับการให้ บริการ รับ เก็บ และจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ลูกค้าชั้นนำในประเทศไทย ด้วยการรับรองระบบบริหารคุณภาพและระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐาน ISO 14001

โดยกระบวนการดำเนินธุรกิจศูนย์กระจายน้ำมันเชื้อเพลิงของเราประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การรับผลิตภัณฑ์ (2) การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ และ (3) การจ่ายผลิตภัณฑ์ลงรถ ดังนี้

1) การรับผลิตภัณฑ์

กระบวนการรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เริ่มจากการวางแผนการนำผลิตภัณฑ์เข้าถังเก็บ โดยหลังจากที่รถหรือเรือขนส่งผลิตภัณฑ์มาถึง เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพจะมีการสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพผ่านห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการตรวจสอบปริมาณผลิตภัณฑ์ โดยหลังจากผ่านการตรวจสอบทั้งปริมาณและคุณภาพ พนักงานจะเริ่มสูบถ่ายผลิตภัณฑ์เข้าถังเก็บ และตรวจสอบคุณภาพและปริมาณอีกครั้งภายหลังการรับผลิตภัณฑ์เข้าสู่ถังเก็บ ก่อนจัดทำเอกสารรายงานการรับผลิตภัณฑ์เพื่อส่งปริมาณสินค้าที่รับเข้าให้แก่ลูกค้าต่อไป

2) การจัดเก็บผลิตภัณฑ์

ระหว่างการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ จะมีการตรวจสอบปริมาณคงเหลือทุกสิ้นวัน และจัดทำ Daily Stock Record ส่งให้แก่ลูกค้า รวมทั้งมีการเดรนน้ำ (water draw off) ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน

3) การจ่ายผลิตภัณฑ์ลงรถ

กระบวนการจ่ายผลิตภัณฑ์ลงรถ เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบความพร้อมและสภาพความปลอดภัยของรถบรรทุกตามมาตรฐานของบริษัทฯ ก่อนออกตั๋วให้แก่พนักงานขับรถเพื่อกดคิวเข้ารับน้ำมันและทำการกดจ่ายน้ำมันลงรถตามข้อมูลสั่งจ่ายด้วยระบบอัตโนมัติ TAS (Terminal Automation System) ผ่านการควบคุมโดยสถานีจ่าย เมื่อจ่ายน้ำมันแล้วเสร็จจะมีการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนปล่อยรถน้ำมันออกจากคลัง

ให้บริการ รับ – เก็บ - จ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง
มีท่าเรือรองรับถึง 5 ท่า
รองรับการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงกว่า 98 ล้านลิตร
ควบคุมด้วยระบบจ่ายน้ำมันแบบอัตโนมัติ TAS
(Terminal Automation System)
จ่ายน้ำมันได้สูงสุดถึง 3,600 ล้านลิตรต่อปี
มีระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001
มีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ISO 14001

Sales Contact

Terminalling

Telephone