แบบฟอร์มสมัครงาน | P.S.P. Specialties

สมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายล่าสุดมาที่ hrm@psp.co.th หรือติดต่อส่วน HRM

โทรศัพท์: +663 481 8671 Ext.1746
มือถือ: +668 1813 3066
Facebook: PSP Recruit
Line: 081-813-3066

ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าฯ ที่ปรากฏในใบสมัคร และเอกสารประกอบการ สมัครต่างๆ นี้ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าฯ ในการพิจารณารับเข้าทำงานกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ในเครือเท่านั้น รวมถึงใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างงานได้

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 4MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น