ข้อมูลธุรกิจ | P.S.P. Specialties

PSP ดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นครบวงจร ด้วยมาตรฐานระดับสากลมาเป็น ระยะเวลากว่า 30 ปี โดยมีการให้บริการที่หลากหลาย ครบวงจร และครอบคลุมตลอด ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม

เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่กระบวนการการจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบ การผลิต และการบรรจุผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บและศูนย์กระจายสินค้า รวมไปถึงการให้บริการ จัดการด้านโลจิสติกส์ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แผนภาพการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจร

ให้บริการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

โดยเป็นการผลิตตามความต้องการของลูกค้า (Made-to-Order) เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น (Lubricant) จาระบี (Grease) และผลิตภัณฑ์พิเศษ (Specialty products) เช่น น้ำมันผสมยาง (Rubber Process Oil) น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Oil) นอกจากนี้ PSP ยังประกอบธุรกิจพัฒนา และผลิตน้ำมันหล่อลื่นในประเทศเมียนมา ซึ่งดำเนินการผ่านบริษัทย่อย Pacific -PSP Syntech Co., Ltd.

ธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading)

ประกอบธุรกิจซื้อมาขายไปวัตถุดิบและสินค้า

ได้แก่ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (Base Oil) รวมไปถึงเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Additive ของแบรนด์ Chevron Oronite ในประเทศไทย กัมพูชา และลาว และเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวสำหรับสินค้า Markers และเป็นตัวแทนในการให้บริการอื่นๆ ของ Authentix ในประเทศไทย ซึ่งธุรกิจตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์ Chevron Oronite และ Authentix ดำเนินการผ่านบริษัทย่อย U.C. Marketing Co., Ltd.

ธุรกิจด้านโลจิสติกส์

ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ตั้งแต่ศูนย์กระจายน้ำมันเชื้อเพลิง (Terminalling), ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ไปจนถึงบริการขนส่ง (3PL)

เราให้บริการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง (Terminalling) และบริการจัดการขนถ่ายน้ำมัน ผ่านศูนย์กระจายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัท ซึ่งรองรับได้ทั้งน้ำมันดิบ ยางมะตอย รวมถึงน้ำมันเตาที่ใช้ในอุตสาหกรรมและอาคารสูง โดยสามารถรองรับปริมาณน้ำมันได้สูงสุดถึง 98 ล้านลิตร และสามารถจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 3,600 ล้านลิตรต่อปี

อีกทั้งยังให้บริการศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) สำหรับเก็บสินค้าสำเร็จรูปจากกระบวนการผลิต รวมถึงบริหารจัดการขนส่งสินค้าที่บริษัท ฯ ผลิต โดยมีพื้นที่จัดเก็บรวมกว่า 20,000 ตารางเมตร รองรับการจัดเก็บสินค้าได้มากถึง 27,000 พาเลท

นอกจากนี้เรายังมีบริการจัดการขนส่งสินค้า นอกจากนี้ยังมีการให้บริการจัดการด้านโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน (Cross Border Business) ระหว่างประเทศไทย กับประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย เช่น เมียนมา ลาว กัมพูชา มาเลเซีย รวมถึงประเทศที่พรมแดนภาคพื้นดินติดต่อกับประเทศข้างต้น อาทิ เวียดนาม จีน และสิงคโปร์ เป็นต้น ซึ่งดำเนินการผ่านบริษัทย่อย P.S.P. Logistics Co., Ltd. รวมไปถึงการบริการจัดการด้านการขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางอากาศ โดยการดำเนินการหลักจะครอบคลุมทั้งด้านการวางแผนการขนส่ง การคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่ง และการกำหนดปัจจัยชี้วัดคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งดำเนินการผ่านบริษัทย่อย Special Interfreight Co., Ltd.

ธุรกิจด้านการลงทุน

โดยลงทุนในธุรกิจในกลุ่ม New S-curve เพื่อเสริมแกร่งธุรกิจหลัก

โดยปัจจุบันบริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทร่วมทุน WhatsEgg (Thailand) Co.,Ltd.

ซึ่งประกอบ ธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (E-commerce Platform) สำหรับการซื้อขายชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ และน้ำมันหล่อลื่น (Lubricant) สำหรับผู้ประกอบการ (Business-to-Business (“B2B”) ผ่าน แอปพลิเคชัน “EGGMall” พร้อมระบบการบริหารข้อมูลลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ การตลาด การจัดการข้อมูลทางบัญชี และการตรวจสอบสถานะการขนส่งกับผู้ให้บริการขนส่ง โดยลูกค้าหลักของลูกค้าหลักของ EGGMall ได้แก่กลุ่มบริษัทประกันภัยรถยนต์และอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ PSP มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยี และการทำ R&D

เพื่อวิจัย พัฒนาสูตร และนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต เช่น การพัฒนาสูตรน้ำมันผสมยางชีวภาพ (Bio Rubber process oil) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการร่วมมือกับทีมวิจัย ENTEC ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ (Bio Transformer Oil) ที่ผลิตมาจากน้ำมันปาล์ม เพื่อเสริมสร้างมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์จากปาล์มของไทย