วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร | P.S.P. Specialties

วิสัยทัศน์

" ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นครบวงจร ที่พร้อมไขว่คว้าทุกโอกาสเพื่อการเติบโตอย่าง ยั่งยืน และไร้ขีดจำกัด "
ค่านิยม
ADVISE”
A - Agility : คล่องตัว ว่องไว ปรับเปลี่ยนได้ ในทุกสถานการณ์
การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาหาความรู้จากภายนอกบริษัทฯ ร่วมกับประสบการณ์ของบุคลากรของบริษัทฯ สามารถเพิ่มขีดความสามารถทั้งในระดับบุคคล และองค์กรในการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลกในยุคโลกาภิวัตน์
ค่านิยม
“ADVISE”
D - Discipline : มีวินัย ใฝ่ฝึกฝน
การให้ความสำคัญกับระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของบริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีระเบียบแบบแผน ตลอดจนมีเป้าหมายร่วมกันในการฝึกฝนตนเอง และเพิ่มพูนความรู้
ค่านิยม
“ADVISE”
V - We : รักสามัคคี มีความเป็นหนึ่งเดียว
การให้ความสำคัญต่อความสามัคคี ความกลมเกลียว และความปรองดองกัน ตลอดจนการร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการทำงาน และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ตั้งไว้
ค่านิยม
“ADVISE”
I - Innovation : มุ่งสร้างนวัตกรรม ผลักดันก้าวหน้า พัฒนาองค์กร
การให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่กับการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาหาความรู้จากภายนอกบริษัทฯ ร่วมกับประสบการณ์ของบุคลากรของบริษัทฯ ทำให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถทั้งในระดับบุคคล และสามารถพัฒนาบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น
ค่านิยม
“ADVISE”
S - Safety : ปลอดภัย ไม่เสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ
การให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัย สภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของบุคลากรของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในระดับสากล
ค่านิยม
“ADVISE
E - Environment : คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
การให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมต่อบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ ควบคู่ไปกับการผลิตและการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน