ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | P.S.P. Specialties

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 น.ส. อลิษา ครองพาณิชย์ 180,516,000 12.89
2 นายเสกสรร ครองพาณิชย์ 179,516,000 12.82
3 นายณัฐพล ครองพาณิชย์ 171,356,000 12.24
4 นายเพิ่มศักดิ์ โกศลพันธุ์ 98,000,000 7.00
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 50,319,831 3.59
6 นายสัมพันธ์ ติงธนาธิกุล 46,040,000 3.29
7 นายสุรพันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์ 42,000,000 3.00
8 นายพงศ์พันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์ 42,000,000 3.00
9 นายพิริยะ ติงธนาธิกุล 41,666,700 2.98
10 นายพีรัชต์ ติงธนาธิกุล 41,666,700 2.98