การต่อต้านการให้สินบน และการคอร์รัปชัน | P.S.P. Specialties

เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม

เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ดาวน์โหลด

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ที่อาจทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่สุจริต ไม่โปร่งใส การกระทำอันประพฤติมิชอบ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม โดยข้อมูลการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัดและไม่ได้รับการเปิดเผย

อ่านเพิ่มเติม