สิ่งแวดล้อม | P.S.P. Specialties

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดเป็นหนึ่งในค่านิยม A D V I S E ของบริษัทฯ ซึ่งคือ

E – Environment

คนรุ่นใหม่ ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม

โดยบริษัทฯ ดำเนินการและควบคุมให้การผลิตสินค้าและการให้บริการ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการบริหารจัดการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทางธุรกิจ เช่น การทำการสำรวจและทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนการก่อสร้างอย่างเข้มงวด มีการวางระบบและระเบียบในการดำเนินงานไม่ให้สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและยังมุ่งเน้นการประหยัดพลังงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิต โดยมีการนำผลพลอยได้หรือของเหลือจากการผลิตกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด รวมทั้งมีการบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เช่น การควบคุมมลพิษทางน้ำ การควบคุมมลพิษทางอากาศ เป็นต้น และมีการประเมินระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

บริษัทฯ พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน ทุกคนร่วมกันพัฒนา

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการน้ำ

บริษัทฯ มีน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากทั้งการใช้น้ำประปาในอาคารสำนักงานและจากกระบวนการผลิต เช่น น้ำจากระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) และน้ำจากการล้างถัง (Flush) ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีกระบวนการจัดการทางน้ำ ดังต่อไปนี้

  • ติดตั้งถังเซฟติกสำหรับห้องน้ำทุกจุด เพื่อบำบัดน้ำเสียในเบื้องต้น
  • ติดตั้งขอบเขื่อนในพื้นที่การผลิต เพื่อป้องกันการไหลของน้ำมันสู่รางระบายน้ำ
  • ติดตั้งบ่อพักน้ำหรือบ่อ API เพื่อพักน้ำก่อนระบายน้ำออกสู่ภายนอก
  • ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่คลัง 1 ซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น เพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกสู่ภายนอก

การกำจัดขยะ ของเสีย และมลพิษ

เนื่องจากบริษัทฯ มีปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต เช่น น้ำมันเสีย (Slop) ภาชนะเปื้อนน้ำมัน วัสดุดูดซับน้ำมัน เศษผ้า และถุงมือเปื้อนน้ำมัน เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตรวมประมาณ 69 ตันต่อปี บริษัทฯ จึงมีกระบวนการการกำจัดขยะ ของเสีย และมลพิษ โดยใช้หลักการ 3R ได้แก่

Reduce

การลดปริมาณการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น หรือใช้อย่างประหยัดที่สุด

Reuse

การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ที่สุด ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ

Recycle

การนำทรัพยากรที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการแปรรูปหรือปรับปรุงคุณภาพ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

การจัดการมลพิษทางอากาศ เพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน ตลอดจนกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานและชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้มอบหมายให้บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งบริเวณคลัง 1 คลัง 2 และคลัง 3 ซึ่งบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด มีห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน โดยมีการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้ง มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 20 ปี และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้การดำเนินงานโดยบุคลากรที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญสูง โดยขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน และปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อ ลดการใช้ไฟฟ้า

ลดปริมาณคาร์บอนได้ถึง
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ในปี 2564

และในปี 2565 บริษัทฯ มีเป้าหมายลดการใช้พลังงานต่อการผลิตลงร้อยละ 4 ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ และมีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 270 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

บริษัทฯ มีการจัดทำและส่งรายงานสรุปด้านสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานราชการ โดยครอบคลุมเรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำทิ้ง สารเคมีอันตราย แสง สี เสียง ความร้อน อากาศ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)
นำส่งทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน
รายงานการตรวจวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลน้ำทิ้ง
นำส่งทุก ๆ 1 เดือนสำหรับผลน้ำรายเดือน และทุก ๆ 3 เดือนสำหรับผลน้ำรายสัปดาห์
จัดทำแบบแจ้งรายชื่อสารเคมีอันตราย (แบบ สอ.1)
นำส่งในเดือนมกราคมของทุกปี และมีการตรวจและจัดทำแบบรายงานผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (แบบ สอ.3) โดยจะนำส่งทุก ๆ 6 เดือน
รายงานการตรวจวัดแสง เสียง และความร้อน
นำส่งปีละ 1 ครั้ง
รายงานผลการระบายมลพิษทางอากาศ (แบบ รว.3)
นำส่งทุก ๆ 6 เดือน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นำส่งทุก ๆ 6 เดือน