รายงานประจำไตรมาส | P.S.P. Specialties

ประจำปี 2566

งบการเงิน ประจำปี 2566

รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 3/2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566

รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 2/2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566

รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2566

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 1/2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566

ดาวน์โหลด