น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า | P.S.P. Specialties

น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Oil) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (Base oil) มาผสมกับ สารเติมแต่ง (Additive)

เพื่อเพิ่มคุณภาพ และคุณสมบัติต่าง ๆ โดยน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า มีหน้าที่เป็นฉนวนและระบายความร้อนให้กับขดลวดภายในหม้อแปลง แผงควบคุมไฟฟ้า เครื่องชาร์จไฟ และฟิวส์ ตลอดจนสามารถช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานหม้อแปลงให้ยาวนานขึ้น มักพบได้ในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า

มาตรฐานของเรา

น้ำมันหม้อแปลงของเราได้รับรองโดยมาตรฐานระดับสากล เช่น : สมาคมวิชาชีพ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASTM) และคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (International Electro technical Commission: IEC)

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าของเรา

01.
ASTM D3487 : Type I, II
02.
IEC 60296
  • Uninhibited oil
  • Inhibited oil
03.
น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ

ติดต่อฝ่ายขาย

น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

โทรศัพท์
อีเมล