ปฏิทินนักลงทุน | P.S.P. Specialties

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

26 สิงหาคม 2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2567
เวลา: 13.15-14.00 น.

กิจกรรมที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2567
เวลา: 15.15-16.00 น.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ผ่านสื่่ออิเล็กทรอนิกส์)
เวลา: 14.00 น.