ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | P.S.P. Specialties
03 เมษายน 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท
28 กุมภาพันธ์ 2567
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
28 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
28 กุมภาพันธ์ 2567
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล
28 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
13 กุมภาพันธ์ 2567
รายงานความคืบหน้าเรื่องการเข้าลงทุนในบริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
01 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งกรรมการลาออก
26 มกราคม 2567
รายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
21 ธันวาคม 2566
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
13 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566 (แก้ไข template)
13 พฤศจิกายน 2566
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566