สังคม | P.S.P. Specialties

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งครอบคลุมถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้