นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน | P.S.P. Specialties

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุล ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ตั้งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นบริษัทฯ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบในการดำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในทุกด้าน บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

กลุ่มบริษัทฯ ได้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนให้ความสำคัญต่อ การบริหารจัดการความยั่งยืนของกิจกรรม ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

โดยห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อจัดหาวัตถุุดิบ กระบวนการผลิต การบริหารคลังสินค้าและการขนส่ง การตลาดและการขาย และการให้บริการลูกค้า รวมถึงกิจกรรมสนับสนุน ได้แก่ การบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาเทคโนโลยี โดยกิจกรรมต่าง ๆ ในห่วงโซ่คุณค่ามีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมหลัก

การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ
กระบวนการผลิต
การบริการคลังสินค้าและการขนส่ง
การตลาดและการขาย
การให้บริการลูกค้า
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

กิจกรรมสนับสนุน

การบริการทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาเทคโนโลยี