PSP สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นิสิตนักศึกษา ผ่านโครงการ PSP Open House เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน | P.S.P. Specialties

PSP สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นิสิตนักศึกษา ผ่านโครงการ PSP Open House เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “PSP Open House เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนในครั้งที่ 3” กิจกรรมถูกจัดภายในบริเวณเทอร์มินอล 1 ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี รวมไปถึงอาจาร์ยและบุคลากรภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน ) ได้เข้าร่วมเพื่อเสริมสร้างแหล่งความรู้โดยมีจุดประสงค์ให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ ผ่านเครื่องมือและอุปกรณ์ในสถานประกอบการจริง รวมถึงการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ ที่มีความหลากหลายด้านชีวภาพ ช่วยให้เข้าใจถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้รู้จักและเข้าเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่นครบวงจร ตามมาตรฐานระดับสากลมากว่า 30 ปี โดยให้บริการที่หลากหลาย ครบวงจร และครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของอุตสาหกรรม และได้จัดฐานให้ความรู้โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ฐาน ดังนี้ โดยฐานที่ 1 จะให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น, ฐานที่ 2 ให้ความรู้เกี่ยวกับจาระบี, ฐานที่ 3 ทำความรู้จักเรา “ Who is PSP ”, ฐานที่ 4 กระบวนการควบคุมคุณภาพสินค้า และฐานที่ 5 PSP Innovation

กิจกรรมนี้ทำให้นิสิตนักศึกษาได้เข้ามาสัมผัสกับห้องปฏิบัติการ ที่ใช้ในการวิจัย พัฒนาสูตร และพื้นที่การผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่นต่าง ๆ ของบริษัท พร้อมทั้งสาธิตการทดลองเสมือนจริงให้ได้เห็นถึงวิธีการต่าง ๆ ที่กว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและจาระบีต้องมีกระบวนการผลิตอย่างไร ถือเป็นการทัศนศึกษาที่ทำให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจในการประกอบธุรกิจที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งจะช่วยให้นิสิตนักศึกษาทุกคนสามารถจินตนาการต่อยอดในด้านการศึกษาและค้นหาอาชีพในฝันในของตนเอง ต่อไปในอนาคต

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณพงศ์ชาติ บูรณะประเสริฐสุข ผู้จัดการส่วนวิจัย และพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดงานร่วมกับพนักงานบริษัทและนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี รวมไปถึงอาจาร์ยและบุคลากรภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) รวมกว่า 44 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้