Grow with PSP | P.S.P. Specialties

“มุ่งสร้างนวัตกรรม ผลักดันก้าวหน้า พัฒนาองค์กร

การให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่กับการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาหาความรู้จากภายนอกบริษัทฯ ร่วมกับประสบการณ์ของบุคลากรของบริษัทฯ ทำให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถทั้งในระดับบุคคล และสามารถพัฒนาบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

Our Culture

ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน และให้ผลตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ที่เหมาะสม

เป็นธรรม และไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด และสามารถเทียบเคียงกับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันได้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ และยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดฝึกอบรม การสัมมนา โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถสูงให้คงอยู่กับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น