PSP ยกระดับการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ! ด้วยมาตรฐาน ISO 45001 พร้อมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินรับมือเพลิงไหม้ | P.S.P. Specialties

PSP ยกระดับการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ! ด้วยมาตรฐาน ISO 45001 พร้อมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินรับมือเพลิงไหม้

P.S.P. Specialties Public Company Limited ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ครบวงจร ด้วยมาตรฐานระดับสากลมายาวนานกว่า 30 ปี โดยมีการให้บริการที่หลากหลาย และครอบคลุมตลอดความต้องการของอุตสาหกรรม

PSP เราประกอบธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจร (One-Stop Solution Provider) โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการการจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การบรรจุผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บและศูนย์กระจายสินค้า กระจายน้ำมัน รวมไปถึงการให้บริการจัดการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร


PSP ผู้นำผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจร

ผลิตภัณฑ์หลักของเรา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ( Lubricant ) จาระบี ( Grease ) และผลิตภัณฑ์พิเศษ ( Special Products ) เช่น น้ำมันผสมยาง ( Rubber Process Oil ) น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ( Transformer Oil ) นอกจากนี้ PSP ยังประกอบธุรกิจพัฒนา และผลิตน้ำมันหล่อลื่นในประเทศเมียนมา ซึ่งดำเนินการผ่านบริษัทย่อย Pacific-PSP Syntech Co.,Ltd. พร้อมทั้งยังมีการให้บริการจัดการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร การให้บริการศูนย์กระจายน้ำมันเชื้อเพลิง (Terminalling) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) รวมไปถึงการให้บริการแบบขนส่ง (3PLs)

เราไม่เพียงแค่ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เรายังมุ่งเน้นสร้างมาตรฐานพัฒนาความเป็นมืออาชีพส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับพนักงาน พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางปฎิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


เราจึงมี ค่านิยม ที่เราเรียกว่า “ ADVISE ” ขึ้นมา

“ ADVISE ” คืออะไร ?

ADVISE คือค่านิยมองค์กร ที่วางให้เป็นบรรทัดฐานให้กับคนในองค์กรเพื่อใช้ในการทำงาน

A-Agility คล่องตัว ว่องไว ปรับเปลี่ยนได้ทุกสถานการณ์

D-Discipline มีวินัย ฝึกฝนอยู่เสมอ และมีเป้าหมายร่วมกัน

V-We รักสามัคคี มีความเป็นหนึ่งเดียว

I-Innovative สร้างวัฒกรรม ผลักดันก้าวหน้า พัฒนาองค์กร

S-Safety ปลอดภัย ไม่เสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ

E-Environment คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

PSP เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และคุณภาพชีวิตของบุคลากรของบริษัทเป็นที่สำคัญสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับสากล และได้รางวัลการรับรอง ISO 45001 เพื่อสร้างความมั่นใจ ในความเชี่ยวชาญ คุณภาพ และความปลอดภัยอีกด้วย


แล้ว ISO 45001 คืออะไร ?

ระบบ มาตรฐาน ISO 45001
เป็นมาตรฐานที่กำหนดเกี่ยวกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management Systems) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย International Organization for Standardization (ISO) เพื่อช่วยองค์กรในการบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานในที่ทำงานให้มีความปลอดภัยมีสุขภาพที่ดีขึ้น มาตรฐานนี้มุ่งเน้นการป้องกันอันตรายและการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นในที่ทำงาน โดยให้คำแนะนำเครื่องมือในการสร้างระบบการจัดการที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐานนี้เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการช่วยลดอันตรายและลดปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพในที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์หลักของ ISO 45001

 • ลดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และการถึงแก่ความตายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
 • พัฒนาและดำเนินการตามข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • แสดงออกถึงความเป็นผู้นำและความตั้งใจด้วยการดำเนินตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • กำจัดความเสี่ยงของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

และหนึ่งในความปลอดภัยที่เราให้ความสำคัญ เป็นอันดับแรก นั่นคือ “การฝึกซ้อม หนีไฟ และ ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบดับเพลิง”


ทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญกับการซ้อมหนีไฟ

การซ้อมหนีไฟเป็นความรู้เบื้องต้นที่ทุกๆ คนควรรู้ เนื่องด้วยปัญหาไฟไหม้เป็นปัญหาที่สามารถเกิดได้สม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาใดก็ตาม ดังนั้นหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นจริง การซ้อมหนีไฟก็จะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งในชีวิตและทรัพย์สินได้เป็นอย่างดี สำหรับการซ้อมหนีไฟนับเป็นเรื่องที่จะต้องหมั่นฝึกซ้อมอยู่บ่อยๆ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอาคาร สำนักงาน คอนโด อะพาร์ตเมนต์ ที่มีคนจำนวนมากยิ่งจำเป็นต้องมีการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นเป็นประจำ

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการซ้อมอพยพหนีไฟ มีดังนี้ สำหรับการซ้อมหนีไฟให้มีประสิทธิภาพนั้น คือสิ่งที่จะต้องทำตามระเบียบและใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอน เพราะเมื่อถึงเวลาเกิดเหตุก็สามารถที่จะปรับตัวและหนีภัยที่เกี่ยวกับไฟได้เป็นอย่างดี จากที่กล่าวมาข้างต้น เราขอแนะนำวิธีการซ้อมหนีไฟ ดังนี้

 • สร้างสถานการณ์จำลองไฟไหม้ขึ้นมาในอาคาร
 • กำหนดจุดรวมตัวของคนในอาคารไว้อย่างน้อย 2 จุด
 • ให้ทุกคนรวมตัวกันแล้วค่อยๆ ลงบันไดหนีไฟ
 • ในระหว่างการซ้อมนั้นควรมีการบอกกล่าวถึงเหตุการณ์ว่าไฟกำลังไหม้มาในทิศทางใด หรือทำให้ผู้ซ้อมรู้สึกว่ากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้จริงๆ
 • ควรให้มีบางคนติดอยู่ในห้องหรือเหนือความคาดหมายเพื่อสร้างสถานการณ์ให้สมจริงมากยิ่งขึ้น แต่ต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
 • เจ้าของอาคารประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและรอบคอบ
 • หมั่นให้มีการซ้อมหนีไฟบ่อยๆ เพื่อความคุ้นชินต่อสถานการณ์

และนี่ก็เป็นบทความเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เราเน้นย้ำและให้ความสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่ง และผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 45001 มั่นใจได้เลยว่า นอกจาก P.S.P. Specialties Public Company Limited จะเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง เชื่อถือได้ และเชี่ยวชาญในด้านการผลิตแบบครบวงจรแล้วนั้น สิ่งสำคัญที่เป็นค่านิยมหลักของเราคือความปลอดภัยและใส่ใจในคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานทุกคน

นอกจากความปลอดภัยที่เราให้ความสำคัญแล้ว ยังมีบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ สามารถกดเข้าอ่านและศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

จาระบี ธรรมดาๆ ใครจะรู้ว่า มีเกือบ 100 สูตร!!
กว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น