PSP เปิดบ้านครั้งแรก สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน ผ่านโครงการ PSP Open House เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน | P.S.P. Specialties

PSP เปิดบ้านครั้งแรก สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน ผ่านโครงการ PSP Open House เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

วันที่ 17 มกราคม 2567 บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “PSP Open House เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นครั้งแรกที่บริษัทฯ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงวิชาการ โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายในบริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) บริเวณเทอร์มินอล 1 และ เทอร์มินอล 2 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตั้งโดยรอบได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ต่อชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนที่เข้าร่วมได้เรียนรู้ไปกับหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติผ่านเครื่องมือในสถานประกอบการจริง และการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ ที่มีความหลากหลายด้านชีวภาพ ให้เข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการให้ความรู้และทักษะความปลอดภัยเบื้องต้น ด้วยอุปกรณ์ที่มีความเพียบพร้อม เทคโนโลยีและระบบการจัดการที่ดีภายในบริษัทฯ ช่วยให้นักเรียนที่เข้าร่วม สามารถต่อยอดในด้านการศึกษาต่อไปในในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความยั่งยืนแก่ชุมชนโดยรอบ

PSP Science Camp เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้ามาสัมผัสกับห้องปฏิบัติการ ที่ใช้ในการวิจัย พัฒนาสูตร และพื้นที่การผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่นต่าง ๆ ของบริษัท ณ เทอมินิล 1 พร้อมทั้งสาธิตการทดลองเสมือนจริงให้น้องๆ นักเรียน ได้เห็นถึงวิธีการต่าง ๆ ที่กว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและจาระบีต้องมีกระบวนการผลิตอย่างไร ถือเป็นการทัศนศึกษาที่ทำให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจในการประกอบธุรกิจที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถจินตนาการต่อยอดในด้านการศึกษาและค้นหาอาชีพในฝันในของตนเอง ต่อไปในอนาคต

PSP Green Camp จัดขึ้น ณ เทอมินิล 2 เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษาได้สัมผัสบรรยากาศของธุรกิจที่เคียงคู่กับสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ร่วมกันรณรงค์กันมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างด้านจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ด้วยการเรียนรู้ผ่านการทัศนศึกษาเชิงวิชาการในพื้นที่สีเขียวภายในบริษัทฯ และฐานการเรียนรู้ด้านการจัดการและการคัดแยกขยะ รวมไปถึงการจัดการด้านความปลอดภัย โดยน้อง ๆ นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่อยู่ใกล้ตัว อาทิ ความรู้และทักษะในการใช้อุปกรณ์นิรภัย การระงับเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น ทั้งนี้การเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานระดับสากลจะช่วยให้น้องๆนักเรียนที่เข้าร่วม สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารท้องถิ่น นำโดย นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายวรสินธุ์ ไม้สังข์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน ร่วมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสินธุ์ ครองพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณเสกสรร ครองพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณณรงค์ศักดิ์ เย็นสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการคลัง วิศวกรรม และความปลอดภัย คุณเทพพิฑูรย์ สมวงศ์ ผู้จัดการส่วนการผลิต พนักงานบริษัท คณะครู อาจารย์ นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท โรงเรียนวัดชีผ้าขาวฯ โรงเรียนหลวงแพทย์ฯ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม รวมกว่า 200 คน ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้