Menu

Societyภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าฯ ที่ปรากฏในใบสมัคร และเอกสารประกอบการ สมัครต่างๆ นี้ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าฯ ในการพิจารณารับเข้าทำงานกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ในเครือเท่านั้น รวมถึงใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างงานได้JOB OPPORTUNITY

Responsibilities

 • ผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์หล่อลื่นให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
 • จัดเตรียมและตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เช่น Base Oil, Additive เป็นต้น
 • บันทึกข้อมูลการผลิต ใน Blending Log Sheet

Qualifications

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้

Responsibilities

 • ดำเนินการเคลื่อนย้ายสินค้าออกจากพื้นที่การผลิต หรือรอนำจ่ายให้กับลูกค้า
 • จ่ายสินค้าให้กับลูกค้าได้ถูกต้อง
 • จ่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตให้กับฝ่ายผลิตได้ถูกต้อง

Qualifications

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขับรถโฟล์คลิฟอย่างน้อย 1 ปี
 • ทำงานกะ , ล่วงเวลา และทำงานในวันหยุดได้

Responsibilities

 • ดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาด้านไฟฟ้า และเครื่องจักร ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วิเคราะห์สาเหตุและปัญหา ความผิดปกติ รวมถึงอาการชำรุดของเครื่องจักรเพื่อแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักร ตามแผนการบำรุงรักษา

Qualifications

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ปวช-ปวส. สาขาไฟฟ้า, ช่างกล , ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานล่วงเวลา ,ทำงานวันหยุด และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

Responsibilities

 • Thai nationality, male or female, aged not over 40 years old
 • Bachelor′s degree or higher
 • At least 3 - 5  years experience  in  HRD ( Training & Development)
 • Experience in Training and Development system, TN Roadmap, Competency, Career Planning, PMS,  will be an advantage
 • Good personality, Good Relationship & HR mind set.
 • Good communication and coordinate skill
 • Highly responsible and able to work under pressure.
 • Good computer skills (Microsoft Office, E-mail, Internet)
 • Fluently of both writing and speaking English.

Qualifications

 • Prepare budget for training years plan.
 • Make data training and expenses as the budget plan.
 • Surveying and analyzing training and development needs for annual plan
 • Handle with training is in compliance with rules and regulations of the Department of Skills Development and other
 • Handle and Coordinate for prepare annual performance appraisal
 • Keep Record all data training
 • Other duties as assigned

Responsibilities

 • Male/female.
 • Bachelor′s degree or higher in Accounting or related field.
 • At least 3-5 year or more work experience in Cost Account.
 • Good Computer literacy (MS office).
 • Good Command of both writing and speaking English.
 • Able to work at Samutsakorn.

Qualifications

 • Prepared and control all Cost Account
 • Co-ordination with other sections and departments concerned
 • Prepare cost estimates of products for establishing selling prices.
 • Controlling the factory’s production  cost, revision costs variance analysis of production.
 • Other assigned tasks.

Responsibilities

 • Handle all excise tax  for the company
 • Monitor in credit Line
 • Others assignments.

Qualifications

 • Male/Female.
 • Bachelor′s degree or higher in Accounting or related field.
 • At least 1-3 year or more work experience in accounting or excise tax.
 • Good Computer literacy (MS office).
 • Good Command of both writing and speaking English.
 • Able to work at Samutsakorn.

Responsibilities

 • Research, design and create  Lubricant or Grease Product
 • Develop new Product Lubricant or Grease
 • Perform other duties as assigned

Qualifications

 • Male/Female:  22-35  years old.
 • Bachelor’s or Master’s degree in Chemicals Science.
 • Experience or knowledge on Lubricant or Grease  in Petrochemical Industry Laboratory will be an advantage.
 • Logical thinking and Problem solving skills.
 • Good working knowledge in English, both written and spoken is mandatory.
 • A Hard-working, Highly responsibility, self-motivated and good presentation.

Responsibilities

ความรับผิดชอบ

 • - สนับสนุนการกำหนดแผนงานของงานกฎหมาย ให้สอดคล้องกับทิศทาง แผนยุทธ์ศาสตร์ขององค์กร แผนกลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายของฝ่าย
 • - รับผิดชอบและปฏิบัติการการดูแลงานนิติกรรมสัญญา งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้การดำเนินงานนิติกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • - รับผิดชอบและปฏิบัติการการจัดทำร่างนิติกรรม ตรวจทาน ให้คำปรึกษา ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สัญญาต่างๆ เพื่อป้องกันและ  รักษาสิทธิต่างๆ ที่องค์กรพึงได้รับ และถูกต้องตามข้อกฎหมาย
 • - รับผิดชอบและปฏิบัติการการตีความ วินิจฉัยข้อกฎหมายต่างๆ อุทธรณ์ ร้องทุกข์ แก้ข้อกล่าวหาและเสนอความเห็นในทางกฎหมาย เพื่อการดำเนินคดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีอาญา
 • - รับผิดชอบและปฏิบัติการการให้คำปรึกษาในการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ ติดตาม ประเมินผล เสนอความเห็นในทางกฎหมาย เพื่อแก้ปัญหาขัดข้องในการดำเนินนิติกรรมสัญญาต่างๆ เพื่อป้องกันและรักษาสิทธิต่างๆ ที่องค์กรพึงได้รับ และถูกต้องตามข้อกฎหมาย
 • - รับผิดชอบและปฏิบัติการการร่วมพิจารณา สอบสวน ให้ความเห็น ตีความกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับทางวินัยบุคคลากรทุกประเภท แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามข้อกฎหมาย และป้องกันปัญหาข้อพิพาทแรงงาน
 • - รับผิดชอบและปฏิบัติการการร่วมดำเนินการพิจารณา สอบสวน และวินิจฉัยการกระทำผิดทางวินัย คำร้องเรียน ข้อกล่าวหา บัตรสนเท่ห์ และการร้องทุกข์ของพนักงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นอย่างถูกต้อง ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
 • - รับผิดชอบและปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินข้อพิพาททางคดีต่างๆ ขององค์กร เพื่อแก้ปัญหาขัดข้องในการดำเนินนิติกรรมสัญญาต่างๆ เพื่อป้องกันและรักษาสิทธิต่างๆ ที่องค์กรพึงได้รับ และถูกต้องตามข้อกฎหมาย

Qualifications

คุณสมบัติ

 • -  อายุ 35ปีขึ้นไป
 • -   ป.ตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์  (มีใบอนุญาตว่าความและ/หรือจบเนติบัณฑิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • -   มีประสบการณ์ในงานกฎหมายและ/หรือในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างน้อย 5ปีขึ้นไป
 • -   มีความเชี่ยวชาญในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
 • -   สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ทั้งพูด อ่าน เขียน

Responsibilities

 - ดูแลรักษาซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า   

- ดูและรักษางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

อายุ 21 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

ปวช.ขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

สามารถซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์ และงานซ่อมบำรุงทั่วไปได้ 

Responsibilities

 - ควบคุมดูเแลงานซ่อมบำรุง และงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

 • - ควบคุมการปฏิบัติงานและให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน
 • - ปฏิบัติงานอืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

- อายุ 25 ปีขึ้นไป (ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว)

 • - ป.ตรี  ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • (หากวูฒิ ปวส. หรือต่ำกว่าให้มีประสบการณ์  ทดแทนอย่างน้อย 5 ปี)
 • - มีประสบการณ์ในการ Maintenance & Repair เครื่องจักร
 • ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 - 5 ปี
 • - มีความชำนาญในงานด้านเครื่องกล ,ไฟฟ้า ,และระบบคอนโทรลเป็นอย่างดี
 • - มีทักษะในการบังคับบัญชา การวางแผนเป็นอย่างดี
 • - สามารถทำงานล่วงเวลา หรือเข้าปฏฺิบัติงานในเวลาเร่งด่วนได้
 • - สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

Responsibilities

 - ควบคุมการตรวจรับ-จ่ายสินค้า  รวมถึงการนับสินค้า 

   (ประจำวัน/เดือน/ปี หรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย)  

- ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา   

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

 - อายุ 20 - 40 ปี  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

 • - ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีความละเอียดรอบครอบในการปฏิบัติงาน
 • - สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดได้

Responsibilities

Customer Visit 

-Make good relationship with customers  

-Market intelligence information like market selling price, activity, feedback from customers on   product and services quality  

-Follow up sales vol. from existing customers both current products and new products  

-Open new customers   3.Sales plan to achieve sales target Key contact point with customer"  

-Order to Cash (sales inquiry => open sales order => deliver products and services => collect/follow up customer payment)"

Qualifications

 • - Male or Female, age 21 – 35 years.
 • - Bachelor Degree in any field (Engineering or Science will be an advantage)
 • - At least 3 years of experience in Sale
 • - Have an experience in Petroleum and Lubricant will be an advantage
 • - Having a good skill of negotiation and Good communication and coordinate skill
 • - Can work under pressure

Responsibilities

- prepare an internal monitoring plan while improving the work process. 

- conduct internal monitoring in accordance with the planned plan. 

 - report the results of internal monitoring to the owner of the area. 

 - prepare a summary of the follow-up results and inform the manager of the internal monitoring department. 

- and perform other tasks as assigned. 

Qualifications

- male/female 25 years old and above males must have passed military service or studied.)

 • - bachelor's degree in science / engineering or higher)
 • - at least 2 years experience in related jobs
 • - able to speak/read/write in english very well
 • - Able to use computer programs such as MS Office very well.
 • - KNOWLEDGE OF ISO 9001/ISO 14001
 • - good communication and coordination skills
 • - good human relations with others easily
 • - able to work under pressure very well

Contact : Apply in person or send your full resume with recent photo to hrm@psp.co.th or contact HRM Section

(66)34 818671 Ext.1746 (66)8 1813 3066 PSP Recruit 0818133066

Application Form Download

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด มีนโยบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

ยอมรับทั้งหมด