Menu

Society

JOB OPPORTUNITY

Responsibilities

 • ดำเนินการเคลื่อนย้ายสินค้าออกจากพื้นที่การผลิต หรือรอนำจ่ายให้กับลูกค้า
 • จ่ายสินค้าให้กับลูกค้าได้ถูกต้อง
 • จ่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตให้กับฝ่ายผลิตได้ถูกต้อง

Qualifications

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขับรถโฟล์คลิฟอย่างน้อย 1 ปี
 • ทำงานกะ , ล่วงเวลา และทำงานในวันหยุดได้

Responsibilities

 • Being responsible for media relations activities, both proactive and reactive, in support of the brand building.
 • Control Corporate communications ,CSR  and External Relation
 • Control for legal work

Qualifications

 • Male/Female:  30-47 years old.
 • Must have Corporate Communication & SCR experience more than 5 years.-   Have legal knowledge
 • Knowledge and understanding of corporate CSR strategy
 • Good planning and management Skills.
 • Problem Solving Skills.
 • Fluently in English.
 • Good communication and presentation skill.-    Computer literacy (MS office).

Responsibilities

 • Male/female.
 • Bachelor′s degree or higher in Accounting or related field.
 • At least 3-5 year or more work experience in Cost Account.
 • Good Computer literacy (MS office).
 • Good Command of both writing and speaking English.
 • Able to work at Samutsakorn.

Qualifications

 • Prepared and control all Cost Account
 • Co-ordination with other sections and departments concerned
 • Prepare cost estimates of products for establishing selling prices.
 • Controlling the factory’s production  cost, revision costs variance analysis of production.
 • Other assigned tasks.

Responsibilities

 • Handle all excise tax  for the company
 • Monitor in credit Line
 • Others assignments.

Qualifications

 • Male/Female.
 • Bachelor′s degree or higher in Accounting or related field.
 • At least 1-3 year or more work experience in accounting or excise tax.
 • Good Computer literacy (MS office).
 • Good Command of both writing and speaking English.
 • Able to work at Samutsakorn.

Responsibilities

 • Manage sales support team effectively.
 • Monitor and control all commercial document process and timeline for domestic and export businesses.
 • Ensure completeness of customer orders.
 • Collaborate with other business units & operation team to achieve commercial objective.
 • Secure customer satisfaction.
 • Safety awareness to team and workplace.
 • Support sales team to achieve business objective

Qualifications

 • Male/Female:  30 years old.
 • Bachelor′s degree or higher in Business Administration or related field.
 • More than 5 years experience in sales support and Export document
 • Skillful in financial & accountings, document control, customer relationship management and team management.
 • Fluently of both writing and speaking English.
 • Good communication and presentation skill.
 • Computer literacy (MS office).

Responsibilities

ความรับผิดชอบ

 • - สนับสนุนการกำหนดแผนงานของงานกฎหมาย ให้สอดคล้องกับทิศทาง แผนยุทธ์ศาสตร์ขององค์กร แผนกลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายของฝ่าย
 • - รับผิดชอบและปฏิบัติการการดูแลงานนิติกรรมสัญญา งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้การดำเนินงานนิติกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • - รับผิดชอบและปฏิบัติการการจัดทำร่างนิติกรรม ตรวจทาน ให้คำปรึกษา ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สัญญาต่างๆ เพื่อป้องกันและ  รักษาสิทธิต่างๆ ที่องค์กรพึงได้รับ และถูกต้องตามข้อกฎหมาย
 • - รับผิดชอบและปฏิบัติการการตีความ วินิจฉัยข้อกฎหมายต่างๆ อุทธรณ์ ร้องทุกข์ แก้ข้อกล่าวหาและเสนอความเห็นในทางกฎหมาย เพื่อการดำเนินคดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีอาญา
 • - รับผิดชอบและปฏิบัติการการให้คำปรึกษาในการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ ติดตาม ประเมินผล เสนอความเห็นในทางกฎหมาย เพื่อแก้ปัญหาขัดข้องในการดำเนินนิติกรรมสัญญาต่างๆ เพื่อป้องกันและรักษาสิทธิต่างๆ ที่องค์กรพึงได้รับ และถูกต้องตามข้อกฎหมาย
 • - รับผิดชอบและปฏิบัติการการร่วมพิจารณา สอบสวน ให้ความเห็น ตีความกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับทางวินัยบุคคลากรทุกประเภท แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามข้อกฎหมาย และป้องกันปัญหาข้อพิพาทแรงงาน
 • - รับผิดชอบและปฏิบัติการการร่วมดำเนินการพิจารณา สอบสวน และวินิจฉัยการกระทำผิดทางวินัย คำร้องเรียน ข้อกล่าวหา บัตรสนเท่ห์ และการร้องทุกข์ของพนักงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นอย่างถูกต้อง ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
 • - รับผิดชอบและปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินข้อพิพาททางคดีต่างๆ ขององค์กร เพื่อแก้ปัญหาขัดข้องในการดำเนินนิติกรรมสัญญาต่างๆ เพื่อป้องกันและรักษาสิทธิต่างๆ ที่องค์กรพึงได้รับ และถูกต้องตามข้อกฎหมาย

Qualifications

คุณสมบัติ

 • -  อายุ 35ปีขึ้นไป
 • -   ป.ตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์  (มีใบอนุญาตว่าความและ/หรือจบเนติบัณฑิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • -   มีประสบการณ์ในงานกฎหมายและ/หรือในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างน้อย 5ปีขึ้นไป
 • -   มีความเชี่ยวชาญในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
 • -   สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ทั้งพูด อ่าน เขียน

Responsibilities

คุณสมบัติ

- ป.ตรี ขึ้นไป บริหารทรัพยากรบุคคล หรือ ที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไปในการปฏิบัติงาน HRM & HR Strategy ,Policy System หรือ 3 ปีขึ้นไปในงานปฏิบัติงานในระดับผู้ควบคุมงานหรือเจ้าหน้าที่อาวุด้าน HRM & HR Strategy

- มีทักษะด้าน Analytical thinking , Presentation Skill

- มีความชำนาญในการใช้ MS Office และมีความชำนาญใน MS Excel

- Positive Attitude ,Service minded and Leadership abilities

- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (พูด ,อ่าน ,เขียน และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี)

Qualifications

ความรับผิดชอบ

- ประสานงาน ติดตาม ประมวลความคืบหน้าโครงการกลยุทธ์งานทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตามแผนงานกลยุทธ์รวมทั้งรายงานความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ

- วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์งานทรัพยากรบุคคลหรือโครงการต่างๆ เพื่อนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและแก้ให้บรรลุตามแผนงาน

- ทำงานร่วมกับ HRM ,HRD ในการปรับใช้กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล นโยบาย ระบบและเครื่องมือที่จะนำมาใช้รวมทั้งการแบ่งปัน ข้อมลเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์

- ติมตามการวิจัยหรือแนวโน้มด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรบุคคลประจำปี

- วางแผน ประสานและดำเนินการ วัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประเมินสมรรถนะของพนักงาน

- ออกแบบหรือ สรรหา Assessment tool ต่างๆ เพื่อใช้ในการประมินสมรรถนะของพนักงาน

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Responsibilities

 • - Check the accounting records
 • - Make an account reconciliation item
 • - Close financial statements
 • - Control the entire system of accounting.
 • - Accounts Payable / Debtor Control
 • - Fixed asset management
 • - Prepare operational reports and analyze accounting information to the executives.
 • -Prepare input tax ,sales tax, withholding tax, PND 3, PND53, PND1, PND 50, PND51
 • - Prepare tax accounting, monthly purchase-sales tax summary
 • - Prepare corporate income tax in the middle of the year, annual corporate income tax.
 • - Coordinate with the auditors
 • - Other tasks as assigned

Qualifications

 • - Thai nationality ,Male or Female, age 30-45 years old
 • - Bachelor's Degree in accounting
 • - Working experience of accounting in manufacturing company for more than 5-10 years
 • - Management experience
 • - Good Command in English
 • - Have CPD license
 • - Good Knowledge of accounting, tax, cost accounting.
 • - Good skill in Microsoft Office program
 • - Have skill in Axapta(AX) will be advantage
 • - Positive thinking
 • - Ability to perform under pressure with tight schedule

Responsibilities

 - ดูแลรักษาซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า   

- ดูและรักษางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

อายุ 21 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

ปวช.ขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

สามารถซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์ และงานซ่อมบำรุงทั่วไปได้ 

Responsibilities

 - ควบคุมดูเแลงานซ่อมบำรุง และงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

 • - ควบคุมการปฏิบัติงานและให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน
 • - ปฏิบัติงานอืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

- อายุ 25 ปีขึ้นไป (ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว)

 • - ป.ตรี  ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • (หากวูฒิ ปวส. หรือต่ำกว่าให้มีประสบการณ์  ทดแทนอย่างน้อย 5 ปี)
 • - มีประสบการณ์ในการ Maintenance & Repair เครื่องจักร
 • ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 - 5 ปี
 • - มีความชำนาญในงานด้านเครื่องกล ,ไฟฟ้า ,และระบบคอนโทรลเป็นอย่างดี
 • - มีทักษะในการบังคับบัญชา การวางแผนเป็นอย่างดี
 • - สามารถทำงานล่วงเวลา หรือเข้าปฏฺิบัติงานในเวลาเร่งด่วนได้
 • - สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

Responsibilities

 - ควบคุมการตรวจรับ-จ่ายสินค้า  รวมถึงการนับสินค้า 

   (ประจำวัน/เดือน/ปี หรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย)  

- ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา   

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

 - อายุ 20 - 40 ปี  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

 • - ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีความละเอียดรอบครอบในการปฏิบัติงาน
 • - สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดได้

Contact : Apply in person or send your full resume with recent photo to hrm@psp.co.th or contact HRM Section

(66)34 818671 Ext.1746 (66)8 1813 3066 PSP Recruit 0818133066

Application Form Download

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด มีนโยบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

ยอมรับทั้งหมด