Menu

Societyภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าฯ ที่ปรากฏในใบสมัคร และเอกสารประกอบการ สมัครต่างๆ นี้ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าฯ ในการพิจารณารับเข้าทำงานกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ในเครือเท่านั้น รวมถึงใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างงานได้JOB OPPORTUNITY

Responsibilities

 • ผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์หล่อลื่นให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
 • จัดเตรียมและตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เช่น Base Oil, Additive เป็นต้น
 • บันทึกข้อมูลการผลิต ใน Blending Log Sheet

Qualifications

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้

Responsibilities

 • ดำเนินการเคลื่อนย้ายสินค้าออกจากพื้นที่การผลิต หรือรอนำจ่ายให้กับลูกค้า
 • จ่ายสินค้าให้กับลูกค้าได้ถูกต้อง
 • จ่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตให้กับฝ่ายผลิตได้ถูกต้อง

Qualifications

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขับรถโฟล์คลิฟอย่างน้อย 1 ปี
 • ทำงานกะ , ล่วงเวลา และทำงานในวันหยุดได้

Responsibilities

 • ดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาด้านไฟฟ้า และเครื่องจักร ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วิเคราะห์สาเหตุและปัญหา ความผิดปกติ รวมถึงอาการชำรุดของเครื่องจักรเพื่อแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักร ตามแผนการบำรุงรักษา

Qualifications

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ปวช-ปวส. สาขาไฟฟ้า, ช่างกล , ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานล่วงเวลา ,ทำงานวันหยุด และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

Responsibilities

 • ดูแลระบบความปลอดภัย สภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายกำหนด
 • จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี
 • ประสานงานกับหน่วยงานราชการด้านความปลอดภัย
 • กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่ง หรือ มาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
 • จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และดำเนินกาจัดประชุมด้านความปลอดภัย

Qualifications

 • อายุ  25-35 ปี  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ป.ตรี  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายความปลอดภัย และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

Responsibilities

 • Male/female.
 • Bachelor′s degree or higher in Accounting or related field.
 • At least 3-5 year or more work experience in Cost Account.
 • Good Computer literacy (MS office).
 • Good Command of both writing and speaking English.
 • Able to work at Samutsakorn.

Qualifications

 • Prepared and control all Cost Account
 • Co-ordination with other sections and departments concerned
 • Prepare cost estimates of products for establishing selling prices.
 • Controlling the factory’s production  cost, revision costs variance analysis of production.
 • Other assigned tasks.

Responsibilities

 • Handle all excise tax  for the company
 • Monitor in credit Line
 • Others assignments.

Qualifications

 • Male/Female.
 • Bachelor′s degree or higher in Accounting or related field.
 • At least 1-3 year or more work experience in accounting or excise tax.
 • Good Computer literacy (MS office).
 • Good Command of both writing and speaking English.
 • Able to work at Samutsakorn.

Responsibilities

 • Research, design and create  Lubricant or Grease Product
 • Develop new Product Lubricant or Grease
 • Perform other duties as assigned

Qualifications

 • Male/Female:  22-35  years old.
 • Bachelor’s or Master’s degree in Chemicals Science.
 • Experience or knowledge on Lubricant or Grease  in Petrochemical Industry Laboratory will be an advantage.
 • Logical thinking and Problem solving skills.
 • Good working knowledge in English, both written and spoken is mandatory.
 • A Hard-working, Highly responsibility, self-motivated and good presentation.

Responsibilities

ความรับผิดชอบ

 • - สนับสนุนการกำหนดแผนงานของงานกฎหมาย ให้สอดคล้องกับทิศทาง แผนยุทธ์ศาสตร์ขององค์กร แผนกลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายของฝ่าย
 • - รับผิดชอบและปฏิบัติการการดูแลงานนิติกรรมสัญญา งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้การดำเนินงานนิติกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • - รับผิดชอบและปฏิบัติการการจัดทำร่างนิติกรรม ตรวจทาน ให้คำปรึกษา ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สัญญาต่างๆ เพื่อป้องกันและ  รักษาสิทธิต่างๆ ที่องค์กรพึงได้รับ และถูกต้องตามข้อกฎหมาย
 • - รับผิดชอบและปฏิบัติการการตีความ วินิจฉัยข้อกฎหมายต่างๆ อุทธรณ์ ร้องทุกข์ แก้ข้อกล่าวหาและเสนอความเห็นในทางกฎหมาย เพื่อการดำเนินคดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีอาญา
 • - รับผิดชอบและปฏิบัติการการให้คำปรึกษาในการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ ติดตาม ประเมินผล เสนอความเห็นในทางกฎหมาย เพื่อแก้ปัญหาขัดข้องในการดำเนินนิติกรรมสัญญาต่างๆ เพื่อป้องกันและรักษาสิทธิต่างๆ ที่องค์กรพึงได้รับ และถูกต้องตามข้อกฎหมาย
 • - รับผิดชอบและปฏิบัติการการร่วมพิจารณา สอบสวน ให้ความเห็น ตีความกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับทางวินัยบุคคลากรทุกประเภท แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามข้อกฎหมาย และป้องกันปัญหาข้อพิพาทแรงงาน
 • - รับผิดชอบและปฏิบัติการการร่วมดำเนินการพิจารณา สอบสวน และวินิจฉัยการกระทำผิดทางวินัย คำร้องเรียน ข้อกล่าวหา บัตรสนเท่ห์ และการร้องทุกข์ของพนักงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นอย่างถูกต้อง ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
 • - รับผิดชอบและปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินข้อพิพาททางคดีต่างๆ ขององค์กร เพื่อแก้ปัญหาขัดข้องในการดำเนินนิติกรรมสัญญาต่างๆ เพื่อป้องกันและรักษาสิทธิต่างๆ ที่องค์กรพึงได้รับ และถูกต้องตามข้อกฎหมาย

Qualifications

คุณสมบัติ

 • -  อายุ 35ปีขึ้นไป
 • -   ป.ตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์  (มีใบอนุญาตว่าความและ/หรือจบเนติบัณฑิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • -   มีประสบการณ์ในงานกฎหมายและ/หรือในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างน้อย 5ปีขึ้นไป
 • -   มีความเชี่ยวชาญในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
 • -   สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ทั้งพูด อ่าน เขียน

Responsibilities

คุณสมบัติ

- ป.ตรี ขึ้นไป บริหารทรัพยากรบุคคล หรือ ที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไปในการปฏิบัติงาน HRM & HR Strategy ,Policy System หรือ 3 ปีขึ้นไปในงานปฏิบัติงานในระดับผู้ควบคุมงานหรือเจ้าหน้าที่อาวุด้าน HRM & HR Strategy

- มีทักษะด้าน Analytical thinking , Presentation Skill

- มีความชำนาญในการใช้ MS Office และมีความชำนาญใน MS Excel

- Positive Attitude ,Service minded and Leadership abilities

- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (พูด ,อ่าน ,เขียน และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี)

Qualifications

ความรับผิดชอบ

- ประสานงาน ติดตาม ประมวลความคืบหน้าโครงการกลยุทธ์งานทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตามแผนงานกลยุทธ์รวมทั้งรายงานความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ

- วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์งานทรัพยากรบุคคลหรือโครงการต่างๆ เพื่อนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและแก้ให้บรรลุตามแผนงาน

- ทำงานร่วมกับ HRM ,HRD ในการปรับใช้กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล นโยบาย ระบบและเครื่องมือที่จะนำมาใช้รวมทั้งการแบ่งปัน ข้อมลเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์

- ติมตามการวิจัยหรือแนวโน้มด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรบุคคลประจำปี

- วางแผน ประสานและดำเนินการ วัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประเมินสมรรถนะของพนักงาน

- ออกแบบหรือ สรรหา Assessment tool ต่างๆ เพื่อใช้ในการประมินสมรรถนะของพนักงาน

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Responsibilities

 - ดูแลรักษาซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า   

- ดูและรักษางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

อายุ 21 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

ปวช.ขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

สามารถซ่อมบำรุงรถโฟล์คลิฟท์ และงานซ่อมบำรุงทั่วไปได้ 

Responsibilities

 - ควบคุมดูเแลงานซ่อมบำรุง และงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

 • - ควบคุมการปฏิบัติงานและให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน
 • - ปฏิบัติงานอืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

- อายุ 25 ปีขึ้นไป (ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว)

 • - ป.ตรี  ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • (หากวูฒิ ปวส. หรือต่ำกว่าให้มีประสบการณ์  ทดแทนอย่างน้อย 5 ปี)
 • - มีประสบการณ์ในการ Maintenance & Repair เครื่องจักร
 • ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 - 5 ปี
 • - มีความชำนาญในงานด้านเครื่องกล ,ไฟฟ้า ,และระบบคอนโทรลเป็นอย่างดี
 • - มีทักษะในการบังคับบัญชา การวางแผนเป็นอย่างดี
 • - สามารถทำงานล่วงเวลา หรือเข้าปฏฺิบัติงานในเวลาเร่งด่วนได้
 • - สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

Responsibilities

 - ควบคุมการตรวจรับ-จ่ายสินค้า  รวมถึงการนับสินค้า 

   (ประจำวัน/เดือน/ปี หรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย)  

- ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา   

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

 - อายุ 20 - 40 ปี  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

 • - ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีความละเอียดรอบครอบในการปฏิบัติงาน
 • - สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดได้

Responsibilities

-   บริหารจัดการวางแผนการผลิต  ตรวจสอบ และดูผลการผลิต ((น้ำมันหล่อลื่น ,จาระบี ,การบรรจุน้ำมันหล่อลื่น)ให้เป็นไปตามแผน และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้มาตรฐานต้นทุนที่กำหนด

-   ตรวจสอบและดูแลแผนความต้องการใช้วัตถุดิบ (Base Oil และ Additive)

-   ควบคุมการจัดทำสูตรการผลิตและสูตรบรรจุผลิตภัณฑ์

-    ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

Qualifications

   - อายุ 30 - 45 ปี  (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเรียน รด. แล้ว)

   - ป.ตรี ขึ้นไป ที่เกี่ยวข้องทุกสาขา

   - มีความเชี่ยวชาญในงานวางแผนการผลิต และมีประสบการณ์ในระดับบริหารจัดการอย่างน้อย 3-5 ปี

   -  หากมีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   -  มีทักษะการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการคิดอย่างเป็นระบบ

    - อ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

Responsibilities

  -  จัดทำเงินเดือนและค่าจ้างผ่านโปรแกรม(B-Plus) และโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • -  ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบังคับคดี , สำนักงานประกันสังคม ,สรรพากร เป็นต้น
 •  

  - มีความรู้กฎหมาย และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ได้แก่  พรบ.ประกันสังคม ,พรบ.แรงงาน, พรบ.ภาษี และหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Qualifications

- อายุ 22-35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ผ่านการเรียน รด.แล้ว)

- ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล ,กฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้อง 

- มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

- ใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

-  ขับรถยนต์ได้จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

Responsibilities

1.  Develop, implement and review operational policies and procedures

2.  Help promote a company culture that encourages top performance and high morale.

3.  Ensure all legal and regulatory documents are filed and monitor compliance with laws and regulations.

4.  Oversee budgeting, reporting, planning, and auditing.

5. Manage, control, the Drum Factory Process as the following…

     5.1 Directly supervise and coordinate the activities of production and operating workers.

     5.2 Assign task and follow up the progress of the drum production team to make sure that operate correctly according to the procedures and specific work instruction.

      5.3 Observe ongoing work to ascertain if work is performed according to instructions and will be completed on time. 

      Ensure that all process control reports are properly and timely filled.

6. Ensure that finished products achieve the company’s quality standards.

7. Maximize productivity of machinery and workers and coordinate all manufacturing activities and ensure the highest efficiency of a production shift.

8. Solve the problem arising in production shift, following Plant Manager’s instructions.

9. Management members for implementing the Company”s  Policy on safety and health to be ensure the safety standards are met

10. Manage the job of preventive maintenance and repairs.

11.Other tasks assigned from Plant Manager and any ad-hoc duties assigned

Qualifications

- Minimum 5 years experiences in steel drum production process or related field and resources management

- Strongly knowledge & skill of Steel Drum Production Process

- Good knowledge and understanding of the PLC and automation.

- Good communication skill in English Language for both speaking reading and writing

- Good skills in computer programs such as Microsoft office Excel, Word, Power point, and Photoshop.

- Preferring the knowledge of the Lean and six sigma management system.

- Shall have Safety Knowledge & 5S program in factory.

- Good leadership skill

- Ability to build consensus and relationships among managers, partners, and employees.

- The ability to multitask.

- Excellent analytical and problem-solving skills.

- Strong management and leadership skills.

Responsibilities

- จัดทำรายงานผลประกอบการรายเดือน/ไตรมาส/ประจำปี  

- จัดทำประมาณการผลประกอบการรายเดือน/ประจำปี  

- จัดทำข้อมูลประกอบสำหรับจัดทำรายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

- ปรับปรุงรายการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อจัดทำงบการเงินรวม (ปรับข้อมูลเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRs)  

- จัดทำงบการเงินรวม  

- ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด  

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

Qualifications

- อายุ ไม่เกิน 38 ปี  (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ผ่านการเรียน รด.แล้ว)

 • - ป.ตรี ขึ้นไป  บัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ในงานด้านจัดทำรายงานทางการบัญชี หรือ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
 • - มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • - มีความรู้ด้านงานบัญชีเป็นอย่างดี
 • - มีความชำนาญในการใช้ MS Office เป็นอย่างดี

Responsibilities

Customer Visit 

-Make good relationship with customers  

-Market intelligence information like market selling price, activity, feedback from customers on   product and services quality  

-Follow up sales vol. from existing customers both current products and new products  

-Open new customers   3.Sales plan to achieve sales target Key contact point with customer"  

-Order to Cash (sales inquiry => open sales order => deliver products and services => collect/follow up customer payment)"

Qualifications

 • - Male or Female, age 21 – 35 years.
 • - Bachelor Degree in any field (Engineering or Science will be an advantage)
 • - At least 3 years of experience in Sale
 • - Have an experience in Petroleum and Lubricant will be an advantage
 • - Having a good skill of negotiation and Good communication and coordinate skill
 • - Can work under pressure

Contact : Apply in person or send your full resume with recent photo to hrm@psp.co.th or contact HRM Section

(66)34 818671 Ext.1746 (66)8 1813 3066 PSP Recruit 0818133066

Application Form Download

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด มีนโยบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

ยอมรับทั้งหมด