Menu

Society

JOB OPPORTUNITY

Responsibilities

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้

Qualifications

 • ผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์หล่อลื่นให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
 • จัดเตรียมและตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เช่น Base Oil, Additive เป็นต้น
 • บันทึกข้อมูลการผลิต ใน Blending Log Sheet

Responsibilities

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขับรถโฟล์คลิฟอย่างน้อย 1 ปี
 • ทำงานกะ , ล่วงเวลา และทำงานในวันหยุดได้

Qualifications

 • ดำเนินการเคลื่อนย้ายสินค้าออกจากพื้นที่การผลิต หรือรอนำจ่ายให้กับลูกค้า
 • จ่ายสินค้าให้กับลูกค้าได้ถูกต้อง
 • จ่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตให้กับฝ่ายผลิตได้ถูกต้อง

Responsibilities

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ปวช-ปวส. สาขาไฟฟ้า, ช่างกล , ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานล่วงเวลา ,ทำงานวันหยุด และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

Qualifications

 • ดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาด้านไฟฟ้า และเครื่องจักร ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วิเคราะห์สาเหตุและปัญหา ความผิดปกติ รวมถึงอาการชำรุดของเครื่องจักรเพื่อแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักร ตามแผนการบำรุงรักษา

Responsibilities

 • ติดต่อประสานกับลูกค้าต่างประเทศ และรวบรวมละเอียดให้กับทีมขาย เมื่อลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้า สูตร รูปแบบภาชนะ และอื่นๆ
 • การจัดทำเอกสาร MOC ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 • ติดตามผล และควบคุมการจัดทำรหัสสินค้าเข้าสู่ระบบ MOD
 • รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศ, เปิดบัญชีลูกค้า ,คำนวณราคาขาย ,เปิดออเดอร์เข้าสู่ระบบ และส่งเอกสารส่งออกให้กับลูกค้า
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

 • ป.ตรี ทุกสาขา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี- มีทักษะการประสานงาน และการเจรจาต่อรอง

Responsibilities

 • อายุ  25-35 ปี  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ป.ตรี  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายความปลอดภัย และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

Qualifications

 • ดูแลระบบความปลอดภัย สภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายกำหนด
 • จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี
 • ประสานงานกับหน่วยงานราชการด้านความปลอดภัย
 • กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่ง หรือ มาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
 • จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และดำเนินกาจัดประชุมด้านความปลอดภัย

Responsibilities

 • ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการส่งออกสินค้า
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความชำนาญในการใช้ MS Office
 • มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความสามารถในการสื่อสาร และติดต่อประสานงาน

 

Qualifications

 • ติดต่อ Freight Forwarder จอง Booking
 • จัดทำเอกสาร Shipping Instruction ,Confirm  B/LConfirm Surrender และจัดทำ Schedule Plan
 • จัดทำเอกสาร Excise TAX 05-01 และทำจดหมายเชิญตรวจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำแผนขึ้นตู้ประจำสัปดาห์ ติดตามแผนผลิตสินค้า และจองรถขนส่ง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Responsibilities

 • ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถถอดแบบงาน , ร่างแบบ และออกแบบงานเบื้องต้นได้
 • มีความรู้งาน Architect และ Built-in
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

Qualifications

 • เขียนแบบ Auto Cad , Sketch up ,Draft แบบงานก่อสร้างและเครื่องกล ตามที่ได้รับมอบหมาย

Responsibilities

 • Male or Female, Thai nationality
 • Bachelor’s degree in related field
 • Self-starter with strong work ethic and ability to work on a few potential deals at a given time.
 • Own strong quantitative and analytical skills; ability to analyse complicated issues.
 • Be able to make the tough decision and have strong managerial courage.
 • Superior interpersonal and communication skills with an ability to work with people at multiple levels both internal and external of the organisation.
 • Sales experience of industrial products > 10 years  
 • Open for any industry
 • Good command in English skill

Qualifications

 • Participate in defining strategies for the sale of industrial products.
 • 1Direct and control the activities of sales to maximize the profitability of the business.
 • Establish standards of performance , defining incentive systems for sales and approved by management.
 • Have regular contact with current or potential clients in order to identify their needs and level of satisfaction achieved with the products and services delivered.
 • Leading and participating in trade negotiations with distributor and customers .
 • Responsible for maintaining a constant monitoring of stock levels, product mix and achieve the objectives defined for Stock turn of the products.
 • Identify new market niches, to work on the definition and incorporation into the product mix to offer to meet these new market requirements.  

Responsibilities

 • Male/female.
 • Bachelor′s degree or higher in Accounting or related field.
 • At least 3-5 year or more work experience in Cost Account.
 • Good Computer literacy (MS office).
 • Good Command of both writing and speaking English.
 • Able to work at Samutsakorn.

Qualifications

 • Prepared and control all Cost Account
 • Co-ordination with other sections and departments concerned
 • Prepare cost estimates of products for establishing selling prices.
 • Controlling the factory’s production  cost, revision costs variance analysis of production.
 • Other assigned tasks.

Responsibilities

 • Male/Female.
 • Bachelor′s degree or higher in Accounting or related field.
 • At least 1-3 year or more work experience in accounting or excise tax.
 • Good Computer literacy (MS office).
 • Good Command of both writing and speaking English.
 • Able to work at Samutsakorn.

Qualifications

 • Handle all excise tax  for the company
 • Monitor in credit Line
 • Others assignments.

Responsibilities

 • Male/Female:  22-35  years old.
 • Bachelor’s or Master’s degree in Chemicals Science.
 • Experience or knowledge on Lubricant or Grease  in Petrochemical Industry Laboratory will be an advantage.
 • Logical thinking and Problem solving skills.
 • Good working knowledge in English, both written and spoken is mandatory.
 • A Hard-working, Highly responsibility, self-motivated and good presentation.

Qualifications

 • Research, design and create  Lubricant or Grease Product
 • Develop new Product Lubricant or Grease
 • Perform other duties as assigned

Responsibilities

 • Male/Female:  30-40 years old
 • Bachelor′s degree or higher in Marketing, Engineering, Chemistry, Petrochemical  or related field
 • At least  3 years  experience in Export Sales.
 • Experiences in lubricant sales will be advantage
 • Good Human relations, sales and negotiation skills.
 • Fluently  of both writing and speaking English.
 • Computer literacy (MS office).
 • Ability to do overseas travel regularly.
 • Ability to work independently.
 • Have a driving license .

Qualifications

 • Responsibility in business plan, sales budgeting and sales performance in assigned accounts
 • Secure customer satisfaction and relationship.
 • Develop new business opportunities.
 • Gather business and market information from assigned territories.

Responsibilities

คุณสมบัติ

 • -  อายุ 35ปีขึ้นไป
 • -   ป.ตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์  (มีใบอนุญาตว่าความและ/หรือจบเนติบัณฑิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • -   มีประสบการณ์ในงานกฎหมายและ/หรือในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างน้อย 5ปีขึ้นไป
 • -   มีความเชี่ยวชาญในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ  
 • -   สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ทั้งพูด อ่าน เขียน

Qualifications

ความรับผิดชอบ

 • - สนับสนุนการกำหนดแผนงานของงานกฎหมาย ให้สอดคล้องกับทิศทาง แผนยุทธ์ศาสตร์ขององค์กร แผนกลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายของฝ่าย
 • - รับผิดชอบและปฏิบัติการการดูแลงานนิติกรรมสัญญา งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้การดำเนินงานนิติกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • - รับผิดชอบและปฏิบัติการการจัดทำร่างนิติกรรม ตรวจทาน ให้คำปรึกษา ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สัญญาต่างๆ เพื่อป้องกันและ  รักษาสิทธิต่างๆ ที่องค์กรพึงได้รับ และถูกต้องตามข้อกฎหมาย
 • - รับผิดชอบและปฏิบัติการการตีความ วินิจฉัยข้อกฎหมายต่างๆ อุทธรณ์ ร้องทุกข์ แก้ข้อกล่าวหาและเสนอความเห็นในทางกฎหมาย เพื่อการดำเนินคดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีอาญา
 • - รับผิดชอบและปฏิบัติการการให้คำปรึกษาในการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ ติดตาม ประเมินผล เสนอความเห็นในทางกฎหมาย เพื่อแก้ปัญหาขัดข้องในการดำเนินนิติกรรมสัญญาต่างๆ เพื่อป้องกันและรักษาสิทธิต่างๆ ที่องค์กรพึงได้รับ และถูกต้องตามข้อกฎหมาย
 • - รับผิดชอบและปฏิบัติการการร่วมพิจารณา สอบสวน ให้ความเห็น ตีความกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับทางวินัยบุคคลากรทุกประเภท แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามข้อกฎหมาย และป้องกันปัญหาข้อพิพาทแรงงาน
 • - รับผิดชอบและปฏิบัติการการร่วมดำเนินการพิจารณา สอบสวน และวินิจฉัยการกระทำผิดทางวินัย คำร้องเรียน ข้อกล่าวหา บัตรสนเท่ห์ และการร้องทุกข์ของพนักงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นอย่างถูกต้อง ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
 • - รับผิดชอบและปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินข้อพิพาททางคดีต่างๆ ขององค์กร เพื่อแก้ปัญหาขัดข้องในการดำเนินนิติกรรมสัญญาต่างๆ เพื่อป้องกันและรักษาสิทธิต่างๆ ที่องค์กรพึงได้รับ และถูกต้องตามข้อกฎหมาย

Responsibilities

คุณสมบัติ

- ป.ตรี ขึ้นไป บริหารทรัพยากรบุคคล หรือ ที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไปในการปฏิบัติงาน HRM & HR Strategy ,Policy System หรือ 3 ปีขึ้นไปในงานปฏิบัติงานในระดับผู้ควบคุมงานหรือเจ้าหน้าที่อาวุด้าน HRM & HR Strategy

- มีทักษะด้าน Analytical thinking , Presentation Skill

- มีความชำนาญในการใช้ MS Office และมีความชำนาญใน MS Excel

- Positive Attitude ,Service minded and Leadership abilities

- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (พูด ,อ่าน ,เขียน และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี)

Qualifications

ความรับผิดชอบ

- ประสานงาน ติดตาม ประมวลความคืบหน้าโครงการกลยุทธ์งานทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตามแผนงานกลยุทธ์รวมทั้งรายงานความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ

- วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์งานทรัพยากรบุคคลหรือโครงการต่างๆ เพื่อนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและแก้ให้บรรลุตามแผนงาน

- ทำงานร่วมกับ HRM ,HRD ในการปรับใช้กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล นโยบาย ระบบและเครื่องมือที่จะนำมาใช้รวมทั้งการแบ่งปัน ข้อมลเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์

- ติมตามการวิจัยหรือแนวโน้มด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรบุคคลประจำปี

- วางแผน ประสานและดำเนินการ วัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประเมินสมรรถนะของพนักงาน

- ออกแบบหรือ สรรหา Assessment tool ต่างๆ เพื่อใช้ในการประมินสมรรถนะของพนักงาน

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Contact : Apply in person or send your full resume with recent photo to hrm@psp.co.th or contact HRM Section

(66)34 818671 Ext.1746 (66)8 1813 3066 PSP Recruit 0818133066

Application Form Download